Λογιστήριο

Το Λογιστήριο μετράει τα αποτελέσματα της δραστηριότητας σε μια επιχείρηση και διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε διαφόρους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, πιστωτών, της διαχείρισης και των ρυθμιστικών αρχών. Το Λογιστήριο περιλαμβάνει την αποθήκευση και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, την ανάλυση, την επαλήθευση και την υποβολή των εκθέσεων αυτών, όπως και την επικοινωνία με διάφορα χρηματοπιστωτικά και φορολογικά όργανα, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες..

Το Λογιστήριο είναι πράγματι πολύ σημαντικό κατά την έναρξη μιας νέας εταιρείας – αυτό εξασφαλίζει στους επιχειρηματίες πιο σαφή εικόνα για τις επιχειρηματικές επιτυχίες και τις ευκαιρίες τους. Ένας καλός λογιστής εξοικονομεί χρόνο και χρήμα και φροντίζει για πλήθος οικονομικών εγγράφων.

Αν θέλετε η επιχείρησή σας να λειτουργεί γρήγορα, έξυπνα και αποτελεσματικά, οι καλές λογιστικές υπηρεσίες έχουν ζωτική σημασία και αποτελούν μια σοφή επένδυση. Οι εταιρείες που έχουν εγγραφή κατά το Νόμο για το ΦΠΑ, χρειάζονται λογιστική εξυπηρέτηση κάθε μήνα.

Υπάρχουν δύο τύποι εγγραφής για ΦΠΑ, σύμφωνα με το Νόμο για το ΦΠΑ στη Βουλγαρία - υποχρεωτική και προαιρετική. Υποχρεωτική καταχώριση απαιτείται όταν ο φορολογούμενος φτάσει φορολογητέο κύκλο εργασιών ύψους 50 000 λέβα ή άνω για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 συνεχόμενους μήνες. Σε εγγραφή σύμφωνα με το Νόμο για το ΦΠΑ υπόκειται και φορολογούμενος, που δεν έχει εγγραφεί με άλλη αιτιολογία και εκτελεί ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών και/ ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών.

Η εγγραφή για ΦΠΑ καθίσταται υποχρεωτική όταν η συνολική αξία των φορολογητέων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων για το τρέχον ημερολογιακό έτος υπερβαίνει τα 20.000 λέβα.

Η εγγραφή για ΦΠΑ μπορεί να είναι προαιρετική – εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης (ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο φορολογητέος κύκλος εργασιών είναι μικρότερος των 50.000 λέβα). Έτσι και αλλιώς, είναι απαραίτητος ένας καλός λογιστής - να συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις και άλλα έγγραφα που απαιτούνται από την Εθνική Υπηρεσία Εσόδων.

Η εγγραφή για ΦΠΑ (υποχρεωτική ή προαιρετική) χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες.

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree