Счетоводство

Счетоводството измерва резултатите от дейността в едно предприятие и предава тази информация на различни потребители, включително инвеститори, кредитори, управа и регулатори. Счетоводството включва съхраняване и подготовка на финансовите отчети на предприятието, анализ, проверка и отчитане на тези записи, работи с различни финансови и данъчни институции и много други дейности.

Счетоводството е наистина важно при започването на нов бизнес – то осигурява на предприемачите най-ясна представа за техните бизнес успехи и възможности. Един добър счетоводител спестява пари и време и се грижи за купища финансови документи.

Ако искате вашия бизнес да работи бързо, умно и ефективно, добрите счетоводни услуги са от решаващо значение и са една разумна инвестиция. Фирмите, които имат регистрация по ДДС, се нуждаят от отчитане всеки месец.

Има два вида регистрация по ДДС, съгласно Закона за ДДС в България – задължителна и по избор. Задължителна регистрация се изисква, когато данъчно задълженото лице достигне облагаем оборот от 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от 12 последователни месеца. На регистрация по ДДС подлежи и всяко данъчно задължено лице, което не е регистрирано на други основания и извършва вътреобщностно придобиване на стоки и услуги и/или вътреобщностна доставка на стоки и услуги

Регистрацията по ДДС става задължителна, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата календарна година надхвърля 20 000 лева. Регистрацията по ДДС може да бъде по избор - по желание на клиента (дори и в случаите, когато облагаемият оборот е под 50 000 лева). Така или иначе, е необходим добър счетоводител - да изготви финансовите отчети и други документи, които се изискват от Националната агенция за приходите. Регистрацията по ДДС (задължителна или по избор) отнема около 2 седмици.

Искате ли да работите с нас?


Protecting Your Personal Data

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "CAPITAL CONSULTING" LTD for the protection of personal data.

Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

I agree